Onze visie

Het is onze visie dat gemeenteleden worden gestimuleerd tot overgave aan God en zich met geheel hun geest, ziel en lichaam toewijden aan Hem. Hierin willen we Jezus volgen, zodat we dienstbaar worden naar elkaar en onze omgeving.

Door deze toewijding dragen we vrucht, waardoor God herkend en erkend zal worden. Hierdoor zal de komende vijf jaar de gemeente groeien in aantal. Aan het einde van die periode hebben we een dochtergemeente geplant, dan wel initiatieven op dat terrein genomen.

De vijf pijlers
De visie willen we gestalte geven met als uitgangspunt de vijf pijlers die de basis vormen van onze gemeente. Door te blijven bouwen op deze pijlers, te blijven onder de bescherming van God en onder leiding van de Heilige Geest, geloven we dat Zijn gemeente gebouwd zal worden.

1. Gemeenschap
Wij willen een betrouwbare, eigentijdse gemeente voor mensen uit onze regio zijn.
Sámen een ‘huisgezin’ vormen, waar mensen elkaar stimuleren en opbouwen om te groeien in hun relatie met God en in relaties met elkaar.

2. Aanbidding
Wij hebben als hoogste doel de dankbare aanbidding van God, die wij door Jezus Christus kennen als onze Vader.

3. Onderwijs
Wij willen een ‘leerschool’ zijn, waar mensen als discipelen worden gevormd. En worden toegerust in de gezonde leer van de Bijbel.

4. Getuigenis
Wij willen ons inspannen om zoveel mogelijk mensen met Gods liefde bekend te maken in spreken en doen. Daarmee van harte gehoorzamend aan Jezus opdracht om alle volken tot Zijn volgelingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

5. Zorg voor elkaar
Wij willen in afhankelijkheid en gehoorzaamheid elkaar leren te aanvaarden, te vergeven, lief te hebben en zodoende samen te groeien naar het evenbeeld van Gods Zoon, Jezus Christus. We willen dienstbaar zijn naar de mensen om ons heen.

Middelen
De belangrijkste middelen die gebruikt zullen worden om de visie te verwezenlijken zijn:

1. Onderwijs
Per jaar (seizoen) een thema uitwerken, waardoor heel bewust wordt gebouwd aan de pijlers. Dit betekent dat je als gemeente dieper ingaat op belangrijke thema’s. Onderwijs is essentieel om tot geestelijke volwassenheid te komen.

2. Pastoraat
De Levensboom is meerdere malen “gezien” als ziekenhuis en daarom willen we mensen die binnenkomen eerst leren houden van zichzelf en dat ze mogen gaan leven vanuit de identiteit die God ze gegeven heeft. Als ze kunnen houden van zichzelf vanuit de liefde die God geeft, kunnen ze die ook gaan doorgeven aan mensen om zich heen.

Doelstelling voor pastoraat is dan ook dat mensen naar geest, ziel en lichaam genezen, elkaar te bemoedigen en van het kindschap brengen tot geestelijke volwassenheid.

3. Kringen
De kring moet het thuis worden van ieder gemeentelid en daarmee een veilig huis vormen, waar pastoraat en onderwijs samen een belangrijke rol spelen. Kring is de plek waar je terecht kunt met vragen, je pijn, waar getuigenissen worden gedeeld, leden elkaar scherp houden en waar gebeden wordt voor elkaar. Samen groeien in het volgen van Jezus in de praktijk van alle dag, wat zal zorgen voor een beweging van dienstbaarheid van binnenuit de kringen naar buiten.

Door de regiofunctie die de gemeente steeds meer krijgt, waardoor op vele plaatsen kringen ontstaan, wordt een steeds groter gebied bereikt.