In Wie geloven wij?

Hand boom website

De Levensboom aanvaardt uitsluitend de bijbel als geloofsbasis. De bijbel is het geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare Woord van God. De Bijbel is voor ons Gods Woord en hanteren wij als richtsnoer in geloof en leven.

We belijden als gemeente dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gezonden om de mensheid te redden. Door het lijden en sterven van Jezus Christus en door zijn opstanding, geloven wij dat er nieuw leven en contact met God mogelijk is. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven heeft toevertrouwd aan God mag zich een kind van God noemen. Als Baptisten gemeente geloven wij dat de mens persoonlijk moet kiezen om Jezus te volgen als antwoord op Gods liefde. De Bijbel leert dat je na zo’n persoonlijke keuze gedoopt mag worden en de Heilige Geest ontvangt. Net als in de Bijbel ga je tijdens de doop helemaal onder water.

Het woord Baptist komt van het Griekse woord dat de Bijbel gebruikt voor ‘dopen’ of ‘onderdompelen’.
De waterdoop door onderdompeling, na belijdenis van het geloof, is het teken voor de start van een nieuw leven met God en een symbool van de eenheid van de gelovige met Christus in Zijn dood.

Wij geloven dat ieder mens een nieuw leven nodig heeft, omdat wij als mensen van nature zondig en schuldig zijn. Wij kunnen onszelf als mens door goede werken niet redden. Door het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus laat God ons zien dat er genade en redding is en dat we als rechtvaardige kunnen leven en allemaal gelijkwaardig zijn voor God.

We geloven dat we de Heilige Geest ontvangen hebben die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en gaven uitdeelt aan de gelovigen.

We geloven in de kracht van de Heilige Geest die de werkingen van het lichaam doodt en daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden. We geloven in goddelijke genezing van zieken en bevrijding van gebondenen op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde.

Jezus heeft beloofd dat Hij weer naar de aarde zal terugkeren als rechter over levenden en doden. We geloven dat voor hen die in Jezus Christus zijn, geen veroordeling is, maar het eeuwige leven.

Het zou kunnen dat u met vragen zit over het christelijk geloof. Of wilt weten wie de Here God of wie Jezus Christus is. De Alphacursus is een kennismaking met het christelijke geloof die ook wij als gemeente aanbieden. Een cursus waarin alle ruimte is voor uw vragen.