Kringen

Een spil in de gemeente
De gemeente mag een gemeenschap zijn, waarin omzien naar elkaar en verbondenheid met elkaar belangrijk is. Om deze reden zijn alle leden ingedeeld bij een kring. Ook vaste bezoekers zijn hartelijk welkom om mee te draaien met een kring.
De kringleden ontmoeten elkaar tweewekelijks.

De vijf pijlers; aanbidding, onderwijs, gemeenschap, zorg voor elkaar, getuigenis.
De pijlers van de gemeente komen ook terug in de kringen.

  1. In de kringen wordt gebeden en gezongen, waarin we onze hemelse Vader aanbidden.
  2. De Bijbel gaat open en met elkaar zoeken we naar de boodschap van Gods Woord. Hierdoor worden we door Gods Geest gevormd.
  3. Door je hart en je tijd met de ander te delen vorm je gemeenschap.
  4. De huiskring is een veilige groep voor alle leden, waardoor er een vanzelfsprekendheid ontstaat dat je omziet naar je kringleden. De kringleden zijn dan ook verantwoordelijk voor het eerste onderlinge pastoraat; de zorg voor elkaar.
  5. Tot slot de pijler ‘getuigenis’. Getuigenis is datgene wat zichtbaar is van Gods werk in mensen of in situaties. Deze getuigenissen kunnen gedeeld worden in de kring, maar als kring mag je ook als getuigenis staan en/of handelen in de omgeving.

‘Groeien om te dienen’
Het kringenwerk past in de visie van de gemeente om als gemeente ‘te groeien om te dienen’. Beide elementen zijn zichtbaar in de kringen. Er is groei omdat Gods Woord open gaat en de Geest de ruimte krijgt om Zijn werk te doen. Er is groei omdat er geleerd wordt van elkaar.
Daarnaast is er dienstbaarheid; schouders van elkaar om op te steunen. Voorbede wanneer dat nodig is; er zijn voor de ander.
Op deze wijze krijgen de kringleden een basis waar vanuit ze mogen dienen op de plek waar ze zijn.

Kennismakingskring
Twee keer per jaar (voorjaar en najaar) is er de kennismakingskring. Deze is bedoeld voor mensen die overwegen zich aan te sluiten bij de gemeente en daarvoor de gemeente beter willen leren kennen. Deze kennismaking dient een wederkerig doel, want ook de oudsten (zij leiden deze kring), stellen het op prijs om eventuele nieuwe leden te leren kennen. Deze kring beslaat meestal 2 à 3 avonden.

Alpha-cursus
Regelmatig wordt vanuit de gemeente of met medewerking van de gemeente de Alpha-cursus of de youth-alpha aangeboden. Deze kringen zijn bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het christelijk geloof. Deze kring beslaat normaliter 10 avonden en een weekend. Zie hiervoor ook de pagina Alpha-cursus.